Eranskinak

Ordenantza orokorrei gehitzen zaizkien zenbait eranskin jasotzen dira jarraian: