Udaleko Kirol diru-laguntzak

 • UDALEKO KIROL DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK.

Dagokion deialdia urtero bideratzen da GAO-ko argitalpenarekin.

 

KIROL DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK

 

 1. urtean dirurik irabazteko asmorik gabeko kirol elkarteei, norbanakoei eta zenbait kirol jarduera burutzeko elkartzen diren pertsonei dirulaguntzak emateko oinarriak, Mutrikuko udalerrian kirola eta soin jarduerak suspertzeko.
 • INPRIMAKIAK:
 1. Kirol elkarteen ohiko jarduerak sustatzeko diru laguntzak.
 2. Herri kiroletako modalitateak egitea.
 3. Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.

 

 

Lehenengoa. Helburua.

Deialdi honen helburua Mutrikuko Udalerriko dirurik irabazteko asmorik gabeko kirol elkarteei, norbanakoei eta zenbait kirol jarduera burutzeko elkartzen diren pertsonei dirulaguntzak emateko oinarriak arautzea da, 2021an Mutrikuko udalerrian kirola eta soin jarduerak suspertzeko. Jarduera hauek, beti ere, bat egin behar dute Mutrikuko Udalaren Kirol Politikaren helburuekin.

 

Dirulaguntzak ondorengo ataletan oinarrituta eskatu ahal izango dira:

 1. a) Mutrikuko Kirol erakunde eta taldeen jarduerak.
 2. b) Herrikirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.
 3. c) Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.

 

 

Bigarrena. Finantziazioa.

Udalak dirulaguntza hauek emateko ondorengo aurrekontu atalak osatuko ditu:

 1. Kirol elkarteen ohiko jarduerak sustatzeko diru laguntzak.
 2. Herri kiroletako modalitateak egitea.
 3. Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.

 

Atal hauek urteroko Udalaren aurrekontu orokorrarekin batera onartuko dira, eta bertan aurrikusitako diru-kopurua izango da dirulaguntzetarako emango den diru guztia.

 

Hirugarrena. Irizpide orokorrak.

Dirulaguntza borondatezkoa eta behin behinekoa da eta berau emateak ez du Udala derrigortuko hurrengo deialdietan ere ematera.

 

Diru laguntza lerro bakoitza ematerakoan ondorengo irizpide orokorrak izango dira kontutan:

 1. a) Kirol elkarteen ohiko jarduerak sustatzeko diru laguntzak,
 • Elkarteen egituraketa maila, dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.
 • Atal teknikoetan, barne antolakuntzakoetan eta administratiboetan ahalmena eta kalitatea.
 • Euskararen tratamendua.
 • Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan eginiko jarduerak edo urteko programa.
 • Eskola kirola bultzatzeko ikastetxeekin gauzaturiko elkarlana.
 • Herri Kiroletako modalitateak egitea.

 

 1. b) Herri Kiroletako modalitateak egitea.
 • Kirol elkartearen maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.
 • Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.
 • Euskararen tratamendua.
 • Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).
 • Udalarekin elkarlana.

 

 1. c) Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak
 • Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.
 • Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.
 • Euskararen tratamendua.
 • Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).
 • Udalarekin elkarlana.

 

      

Laugarrena. Eskatzaileak.

Oinarri hauen bidez arautzen diren laguntzak ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko edota juridikok eskatu ahal izango dituzte:

 

 1. a) Kirol elkarteen jarduerak sustatzeko dirulaguntzak.

 

 • Indarrean dagoen legeriaren arabera eratuta egotea, eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarte eta Erakundeen Erregistroan izena emanda edukitzea.
 • Identifikazio Fiskaleko Kodea izatea, eta betebehar fiskalak egunean edukitzea.
 • Egoitza Mutrikun izatea.
 • Klub edo elkarte eskatzaileak aurrera eramango duen jarduera, Mutrikuko Udal Kirol Politikari inongo oztoporik sortu gabe, honen helburu eta egiturarekin bat etortzea.
 • Eskaera eta eskaera epeei dagokien baldintzak betetzea.
 • Euskarari dagokionez, Udal Ordenantzetan zehaztutakoa betetzea.
 • Mutrikuko Kluben Batzordean partehartzea.

 

 1. b) Herri Kiroletako modalitateak egitea.

Laguntza hau herrikirol modalitateak egiten dituzten herriko kirol elkarteeai zuzenduta dago. Eskatzen den lehendabiziko baldintza herritarra izatea da eta herriaren izenean aritzea da. Kontutan hartzen diren atalak:

 • Kirol elkartearen edo banakakoaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.
 • Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.
 • Euskararen tratamendua.
 • Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).
 • Udalarekin elkarlana.

 

 1. Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.
 • Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.
 • Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.
 • Euskararen tratamendua.
 • Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).
 • Udalarekin elkarlana.

 

Laguntza hau banakako kirolariei zuzenduta dago. Eskatzen den lehendabiziko baldintza herritarra izatea da. Herrian praktikatzen duen elkarterik egon ezean, beste herri batean aritzea ere baliogarria izango da, beti ere herrian bertan aritzeko borondatea erakutsi eta gero.

 

Bosgarrena. Eskaeren aurkezpena.

Laguntza hauek eskatu nahi dituztenek ondorengo urratsak bete beharko dituzte:

 1. Eskaerak egiteko Mutrikuko Udaletxeko Harrera bulegoan diren dirulaguntzak eskatzeko eskaera-orri ofizialak bete behar dira.

 

 1. Egitasmo edo jardueraren arduradunak dirulaguntza eskatu ahal izateko, eskaera-orri ofizialaren atal guztiak bete beharko ditu.

 

 1. Deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu edo/eta udalak elkarteei eskaeren epea zabaltzen dela jakinarazpenaren biharamunetik aurrera hilabeteko epe maximoan aurkeztu beharko dira kirol elkarteen jardueretako eskaerak.

Ohiz kanpoko kirol jardueren kasuan eskaera gutxienez  ekimena burutu baino hilabete lehenago egin beharko da eta formakuntza sustatzekotan, ikastaroa hasi baino 15 egun lehenagorarte.

 

 1. Eskaerekin batera ondorengo agiriak ekarri beharko dira:
 2. a) Kirol elkarteen jarduerak sustatzeko dirulaguntzetan,

- Lehendabiziko aldiz dirulaguntza eskatzen duten kirol talde edo elkarteak:

 • Eusko Jaurlaritzako kirol elkarte edo erakundeen erregistroan erroldatuta daudeneko agiria.
 • Elkartearen edo erakundearen estatutuak.
 • Orain arte burututako jardueren txostena: helburuak, giza eta material baliabideak, etab.
 • Arduradun (ar) en NANaren fotokopia (k).
 • Identifikazio Fiskalerako Kodearen fotokopia.

 

- Klub edo elkarte guztientzat:

 • Diru laguntza eskatzen den urterako jardueren txostena;

Urte honetarako helburuak

Ekintzen egutegia

Talde kopurua eta maila

Kirolarien zerrenda, dagokion federazioak emanda.

Antolaketa lanetan parte hartuko duten pertsona kopurua eta bakoitzaren funtzioak

Teknikari eta zuzendari lanetan dauden pertsonen zerrenda, dagokion federazioak emanda.

Diru sarrera eta gastuen aurrekontua.

Elkartearen ekintza eta jardueren zabalkundea edo hedapena

Azkeneko asanblada orokorraren akta.

Bazkideen zerrenda; izen, abizenak eta adina.

 

 • Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan antolaturiko ekintza kopurua eta hauen partaidetza datuak; mutrikuar kirolarien zerrenda, adina eta sexua adieraziz.

 

 • Teknikarien titulazio ofizialaren fotokopia.

 

 • Eskola kiroleko programa garatzeko ikastetxeekin sinatutako hitzarmena.

 

 • Aurreko urtean edo denboraldian beste erakunde pribatu edo publikoren batetik jasotako edo hitzartutako dirulaguntzak, behar bezala egiaztatuta. Dirurik jasotzen ez badu, zinpeko aitorpena.

 

 1. Herri Kiroletako modalitateak egitea.

- Lehendabiziko aldiz dirulaguntza eskatzen duten kirol talde edo elkarteak:

 • Eusko Jaurlaritzako kirol elkarte edo erakundeen erregistroan erroldatuta daudeneko agiria.
 • Elkartearen edo erakundearen estatutuak.
 • Orain arte burututako jardueren txostena: helburuak, giza eta material baliabideak, etab.
 • Arduradun (ar)en NANaren fotokopia(k).
 • Identifikazio Fiskalerako Kodearen fotokopia.

 

- Klub edo elkarte guztientzat:

 • Diru laguntza eskatzen den urterako jardueren txostena;

Urte honetarako helburuak

Ekintzen egutegia

Talde kopurua eta maila

Kirolarien zerrenda, dagokion federazioak emanda.

Antolaketa lanetan parte hartuko duten pertsona kopurua eta bakoitzaren funtzioak

Teknikari eta zuzendari lanetan dauden pertsonen zerrenda, dagokion federazioak emanda.

Diru sarrera eta gastuen aurrekontua.

Elkartearen ekintza eta jardueren zabalkundea edo hedapena

Azkeneko asanblada orokorraren akta.

Bazkideen zerrenda; izen, abizenak eta adina.

 

 1. c) Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzetan,

.Eskatzailearen NANaren fotokopia. Lizentziaren fotokopia.

 

.Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

 

.Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

 

.Euskararen tratamendua.

 

.Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).

 

 .Beste erakunde publiko eta/edo pribatuetatik jasotako edo horiekin hitzartutako subentzio edo dirulaguntzak, behar bezala justifikatuta.

 

.Laguntzarik jaso ezean, zinpeko aitorpena.

 

.Udal baliabideen eskaera, hala behar izanez gero; instalakuntzak,  bestelako materiala...

 

 • Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan antolaturiko ekintza kopurua eta hauen partaidetza datuak; mutrikuar kirolarien zerrenda, adina eta sexua adieraziz.

 

 • Teknikarien titulazio ofizialaren fotokopia.

 

Seigarrena. Dirulaguntzak emateko ebaluaketa eta irizpideak.

 1. Aurkeztutako proiektuen arabera Kirol Batzordeak eskaerak aztertu eta ebaluatuko ditu eta honek erabakiko ditu lehentasunak eta eman beharreko zenbatekoak.

 

Ondoren, txostena egingo du behin betiko erabakia hartzeko. Eskaerak jasotzeko azken egunaren biharamunetik aurrera hilabeteren buruan, proposamena Gobernu Batzordeari emango zaio honek aztertu eta onar dezan.

 

 

 1. Dirulaguntzak emateko kontuan hartuko diren datuak eskariarekin batera ekarri beharreko txostenetan jasoko dira:

 

 1. a) Kirol elkarteen ohiko jarduerak sustatzeko diru laguntzak.

 

a.1. EBALUAKETA EGITEKO PUNTUAKETA

 

Kirol elkarteen jarduerak sustatzeko diru laguntzak.

 

 1. KIROL ELKARTEEN EGITURA: %40

 

Elkarteen egituraketa maila, dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

1.1 Lizentzia kopurua.                              % 25

 

Aurtengo denboraldian taldean federatutako kirolari mutrikuarren kopurua eta ezaugarriak:

 

18tik gorako gizonezkoak eta emakumeak: puntu 1

18tik beherako neskak eta mutilak: 3 p.

 

Kirol Eskolatako (futbola edo zesta) umeek:  puntu 1

 

Lehiaketan parte hartzen ez duten kirolariak (adib: mendia, txirrindularitzan konpetitzen ez duten zikloturista lizentzia dutenak...) osatzen duten 3ko taldeek pertsonako  bat bezala hartuko da kontutan. Elkarte bakoitzak beren modalidadeko federazioak sinaturiko kirolari federatuen zerrenda aurkeztu beharko du beste agiriekin batera.

 

Kanpokoak diren kirolariak: 0,5 p

 

Puntualki, aurrez Kirol Batzordeak oneritzia eman beharko duelarik, taldea osatzeko zailtasunak  dituen elkarteak, lehiaketan parte hartzeko ateratzen dituen lizentziak kontabilizatu ahal izango dira konpetizioan parte hartzen ez duen kirolariak bezala. Horrela, lehiaketan parte hartzen ez duten kirolariak (adib: mendia, txirrindularitzan konpetitzen ez duten zikloturista lizentzia dutenak...) osatzen duten 3ko taldeek pertsonako  bat bezala hartuko da kontutan.

 

1.2 Autofinantziaketa maila.                            %15

 

 Udalaren dirulaguntzak guztizko aurrekontuarekiko suposatzen duen portzentaia sarrerak kontutan izanda:  

%100a: 100 p. -  %99- 99 p... %90-90 p … % 75-75 p… %50- 50 p …% 25- 25 p… % 10-10 p… % 1- 1p -%0-0 p

 1. KUALIFIKAZIO TEKNIKOA: %10

 

 Atal teknikoetan, barne antolakuntzakoetan eta administratiboetan kalitatea sustatu beharko dute.

 

Teknikari edo entrenatzaile kopurua, maila eta zein talde gidatzen duten.

Soin Hezkuntzan lizentziatuak: 10 p.

Kirol Jarduera fisikoak gidatzeko teknikariak: 7 p.

Goi mailako teknikariak (entrenatzaile nazionalak): 7 p.*

Erdi mailako teknikariak (lurralde mailako entrenatzaileak): 5 p.*

Oinarrizko teknikari edo monitoreak kopurua (gaztetxo mailako entrenatzaileak): 3 p.*

Erantzukizun  teknikoak eta bestelako prestakuntza ez-ofiziala dituzten pertsonako (monitoreak, entrenatzaileak, etab.): p. 1

Bestelako teknikari kopurua: medikuak, fisioterapeutak, masaialariak, prestatzaile fisikoak...: p. 1

 

Bestelako funtzioak betetzen dituzten pertsona kopurua; “botilleroak”, mantenu arduradunak e.a.: p. 1

S.H. Lizentziatuak, Goi eta Erdi mailako kirol teknikariak, kadete eta jubeniletan aritzen badira hauen puntuaketa 1,5egatik biderkatuko da.

 

Goi, erdi eta oinarrizko kirol teknikarien puntuaketak, kirol titulazioen lege berriaren (RD 1913/1997) arabera ateratako titulazioei dagokie. Beraz egungo titulazioen puntuaketak hauek dira:

 

Goi mailako teknikariak (entrenatzaile nazionalak): 4 p.

Erdi mailako teknikariak (lurralde mailako entrenatzaileak): 3 p.

Oinarrizko teknikari edo monitoreak kopurua (gaztetxo mailako entrenatzaileak): 1,5 p.

 

Talde bakoitzeko kualifikazio maila altuena duen pertsonaren puntuazioa  hartuko da kontutan.

 

Kualifikazio teknikoa puntuatzerakoan aktiboan elkartean lanean diarduten entrenatzaile, ofizialak edo teknikariak izan beharko dute.

 

Kirol modalidade batek kitol titulazio homologaturik ez duenean aztertuko da entrenatzaile edo teknikari lanetan dagoenak ze experientzi eta espezializazioa duen puntuaketa emateko bidean.

 

Horrela, Danok Bat Pelotazale  Elkartea kasu berezi bezala hartuta,  Jon Iñaki Mendizabal (Goixerri) entrenatzaileak 7 p. bezala kontabilizatzea adostu da  bere ibilbide profesionala eta espezializazio teknikoa kontutan izanda.

 

 

 1. EUSKARAREN TRATAMENDUA: % 8

Bere jarduera esparruan euskara erabiltzeko egindako ahalegina, bai Udalarekin dituen harremanak (ahoz zein idatziz) kontutan izanda zein jendaurreko komunikazioetan (kartelak, oharrak, deialdiakm, e.a).

 

 • Ahalegina gutxienekoa bada, 0 puntu.
 • Ahalegina erdi mailakoa bada, 2 puntu.
 • Ahalegina berezia eta guztiz euskalduna bada, 8 puntu

 

 

 1. UDAL ETA IKASTETXEEKIN ELKARLANA. % 30

 

Mutrikuko Kirol Zerbitzuekin  eta ikastetxeekin (ESKOLA KIROLA) lankidetza kopurua eta inplikazio maila

 

4.1 MUTRIKUKO KIROL ZERBITZUA:                  %15

 

Udaleko programan partaidetza eta laguntza maila: GUZTIONTZAKO KIROLA...

Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan eginiko jarduerak edo urteko programa.

 

Mutrikuar guztiei zuzenduriko kirol-aisialdi jarduera kopurua, eta iraupena.

Antolatzen den ekitaldi edo ekintza bakoitzarentzako puntu bat.

Aste bat edo gutxiago irauten duten jarduera bakoitzeko: 5 p.

Aste bete baino gehio, eta 5 hilabete baino gutxiago irauten duten jarduera bakoitzeko: 15 p

5 hilabete baino gehio irauten duten jarduera bakoitzeko: 20 p.

 

 

 

4.2 IKASTETXEAK: ESKOLA KIROLA:                  %15

 

Eskola Kiroleko programan partaidetza eta laguntza maila. 

Programan ez partehartzea: -20 p.

Aldian behingo laguntza edota hitzarmenik gabea: 10 p.

Ikastetxeekin laguntza hitzarmena bidez parte hartzea urteko programan: 30 p.

Programaren barruan buruturiko entrenamendu saio edo partidu bakoitzeko: p. 1

 

 1. LEHIAKETA EREMUA. %12

 

5.1 Taldeen lehiaketa eremua                                         % 5

Talde bakoitzak lehiaketa ofizialetan izandako lehiaketa esparruagaitik:

 

Lurralde mailakoa..................10 p

Erkidego mailakoa.................20 p

Estatu mailakoa.....................30 p

Nazioarte mailakoa................40 p

 

Banakako kirol modalitateetako klubei ezartzeko baremoa, ekipo kolektibo gisa hartuko da zortzi kirolari banakakoak osatutako taldea eta talde kiroletan erabili den baremo bera ezarriko da.

Zortzi lagun baino gutxiagoko taldea balitz, edota metatuak zortzi kirolariko taldea gainditzen badu baina ezbada iristen zortziko talde bat osatzera, lehiaketa esparru bakoitzerako jarritako puntuazio marjina proportzionala izango da.

 

5.2 Desplazamenduak kirolariko. Jardunaldi bakoitzeko garraioa hartzen da kontutan. %5

 

Ordainduko da garraioa kirolariko x km x jardunaldiko.

P= kirolaria x km x jardunaldiko= X

Talde guztien denboraldiko puntu guztiak gehitu eta  hiruko erregela bat eginez proportzionalki emango zaie elkarte guztiei.

 

Zortzi lagun baino gutxiagoko taldea balitz, edota metatuak zortzi kirolariko taldea gainditzen badu baina ezbada iristen zortziko talde bat osatzera, lehiaketa esparru bakoitzerako jarritako puntuazio marjina proportzionala izango da.

 

Federazioak baimentzen dituen antolatutako txapelketak, gutxieneko egonkortasun bat dutenak jardunaldi kopuru aldetik, lehiaketa ofizial bezala kontabilizatuko dira.

 

5.3 Ohiz kanpoko lehiaketetara bidaiak.                       % 2

 

Ohiz kanpoko izaerakoak izanik egutegi ofizialetan(sektoreko faseak edo/eta txapelketak) sartuta dauden lehiaketetara egindako bidaiengaitik, Gipuzkoako L.H tik kanpo egiten direnak badira. Puntu banaketa ondorengo eragiketaren ondorio izango da:

 

P = Km kopurua (joan etorria) x Taldeko kide kopurua

                                       1000

 

Elkarte bakoitzaren puntuaketa zenbatu ostean, diru kopuruak ezartzea bi eratara egin daiteke;

1) Elkarteen jarduerak sustatzeko dirulaguntza partidaren kopurua aurrez ezarri (Gk). Elkarte guztiek ateratako puntuaketa batu (Gp) eta hau %100a izaki, bakoitzari dagokion portzentaia (E%) atera, eta ondoren elkarte bakoitzari dagokion diru kopurua (Ek).

(Ep x 100) / Gp = E% à (E% x 100) / Gk = Ek

2) Puntu bakoitzari diru kopuru finko bat ezarri (puntu 1 = ____.-€)eta gero, lortutako puntuengandik biderkatu (___ puntu x ___.-€ = _______.-€).

 

a.2. BETEBEHARRAK:

 

Udalaren dirulaguntza jaso ahal izateko honako betebeharrak izan beharko dituzte:

 

1.- Udalarekin parte hartzea ekintzak prestatzerakoan.

 

2.- Eskola Kirolarekin parte hartzea Eskola Kirolak laguntza eskatuz gero.

 

3.- Udalaren irudia agertzea karteletan, web orri...

 

a.3. AGIRIAK:

 

1.- Dirulaguntzaren inprimakia beteta.

2.- Urtean kirol elkarteko zuzendaritza batzordea nola konposatuta dagoen agiria edo organigrama.

3.- Kirolari guztien zerrendak dagokion Federazioak konpulsatuta. Zerrenda horietan agertuko da kirolarien eta teknikoen datu orokorrak.

4.- Kirolariei dagokien udalerrien zerrendak.

5.- Aurreko denboraldiko aurrekontuak sarrerak eta gastuen txostena.

6.- Teknikarien kualifikazio maila edo formakuntzaren kopiak.

7.- Euskeraren tratamendua udalarekin eta beste eragileekin nolakoa den azaltzen duen txostena edo idatzia.

8.- Eskola Kirola eta udalarekin adostutako urteko planaren kopia. Eskola Kirolaren kasuan hitzarmenaren kopia.

9.- Lehiaketa eremua. Ligako egutegi, jardunaldi bakoitzeko  garraioa kontutan hartzeko kilometrajea eta kirolari kopuruen zerrendak.

10.- Zinpeko aitorpena non azaltzen den betebehar fiskalekin eguena dagoela (Ogasunak ematen du agiri hau) eta dirulagunten onuraduna izateko udalari aurkezten dizkion agiriak egiazkoak direlaren zinpeko aitorpena.

 

a.4. EPEAK:

 

.- Ez dira onartuko epez kanpo aurkeztutako agiriak.

 

.- Dokumentazioa aurkezteko epea. Azaroaren 1etik abenduaren 31 arte.

 

.- Agiriak falta izanez gero,  Kirol Zerbitzuek agiriak falta direnaren (zeintzuk) komunikazioa helarazi eta elkarteek 10 eguneko epea izango dute agiriak aurkezteko.

 

.- Puntuazioaren komunikazioa elkarteei. Otsaileko Batzordea baino lehenago.

 

.- Alegazioak aurkezteko epea. Jakinarazpena izan eta 15 eguneko epean.

 

.- Behin behineko dirulaguntza emateko epea. Maiatzaren 31 rako.

 

 

 1. b) Herri Kirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.        

Herri kiroletan sartzen diren kirol elkarteentzat dagoen  subentzioa.

 

Klub bakoitzarentzako Udalarekin adosturiko plan edo programa bereziaren dimentsioa.

Ekintza planak diseinatu ondoren eta beharren arabera zehaztuko da elkarte bakoitzari dagokiona.

 

 1. Deialdi bakoitzean gehienera eman ahal izango diren dirulaguntzen kopuruak eta zenbatekoak honako hauek dira:
 2. a) Kirol elkarteen jarduerak.

Oro har, proposatzen den dirulaguntzaren kopuruak ez du egitarauak duen aurrekontuaren %50 gaindituko, aparteko kasuetan izan ezik. Horietan, Kirol Batzordeko Lehendakariak behar bezala justifikatutako proposamena egin ondoren, kopuru handiagoa eman ahal izango da.

 

 1. b) Herri Kirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.

Kasu konkretu bakoitzean, bere aparteko ezaugarriak direla bide, finantziaketa arloan ezberdintasun handiak egongo dira kirol elkarte batzuen eta besteen artean. Hori ere kontutan hartuko da zenbatekoak emateko orduan.

 

 1. Dagokien partidako aurrekontu-esleipenak arte eman ahal izango dira gehienera dirulaguntzak.

 

 1. c) Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.

 

Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

Euskararen tratamendua.

Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).

Udalarekin elkarlana.

 

Zazpigarrena. Dirulaguntzen ordainketa.

Dirulaguntzen ordainketak, eskatutako laguntza lerroaren baitan gauzatuko dira:

 1. a) Kirol elkarteen jarduerak sustatzeko diru laguntzak.

Dirulaguntzak bi epetan ordaindu ahalko dira. Denboraldi hasieran %40 ordainduko da, eskaera epea amaitu eta hurrengo bi hilabeteko epe maximoan. Beste %60, memoria aurkezteko epea amaitu eta hilabete barruan ordainduko da. Memoriak aurkezteko epea abenduaren 15ean

bukatuko da. Dokumentazio hau aurkezten ez bada, automatikoki galdu egingo da onartutako zenbatekoa.

 

Memoriaren edukiak: 

Helburuak zein neurritan bete diren.

Lorturiko kirol emaitzak  edota sailkapenak.

Diru kontuen kitapena, gastu guztiak dagokien ordainagiriekin justifikaturik.

Jarduerak burutu direneko agirien dossierra (kartelak, prentsa oharrak e.a.)

Kirol sustapenerako jarduera puntualak edo ezohikoak egiteko diru laguntzak.

 

Diru-laguntzak, ordainketa batean emango dira, aurkeztutako dokumentazioak behin  egiaztatu ondoren.

 

Dokumentazio hau aurkezten ez bada, automatikoki galdu egingo da onartutako zenbatekoa.

 

 1. b) Herri Kirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.

 

Herri kirolak modalitateak egiteagaitik diru laguntzak.

 

Diru-laguntza, ordainketa batean emango dia, aurkeztutako dokumentazioak behin  egiaztatu ondoren.

 

Dokumentazio hau aurkezten ez bada, automatikoki galdu egingo da onartutako zenbatekoa.

 

Memoriaren edukiak: 

Helburuak zein neurritan bete diren.

Lorturiko kirol emaitzak  edota sailkapenak.

Diru kontuen kitapena, gastu guztiak dagokien ordainagiriekin justifikaturik.

Jarduerak burutu direneko agirien dossierra (kartelak, prentsa oharrak e.a.)

 

 

 1. Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.

 

Diru-laguntza, ordainketa batean emango dia, aurkeztutako dokumentazioak behin  egiaztatu ondoren.

 

Dokumentazio hau aurkezten ez bada, automatikoki galdu egingo da onartutako zenbatekoa.

 

Memoriaren edukiak: 

Helburuak zein neurritan bete diren.

Lorturiko kirol emaitzak  edota sailkapenak.

Diru kontuen kitapena, gastu guztiak dagokien ordainagiriekin justifikaturik.

Jarduerak burutu direneko agirien dossierra (kartelak, prentsa oharrak e.a.)

        

Zortzigarrena. Publizitatea.

Edozein komunikabidetan egingo den publizitatea euskara hutsez edo elebitan egin beharko da. Nahi izanez gero Udalaren Euskara Zerbitzuaren laguntza izango da

beharrezko zuzenketak egiteko. Bestalde, publizitatean nahitaez Mutrikuko Kirol Zerbitzuen eta Udalaren laguntza adierazi beharko da.

 

Bederatzigarrena. Baldintzak ez betetzea.

Oinarriotan jarritako baldintzak betetzen ez badira dirulaguntza emateari utzi egingo zaio, eta halakoetan, gainera, aurrez jasotako diru guztia itzuli egin beharko da ezarritako epean beharreko agiriak ez aurkeztuz gero.

 

Hamargarrena. Interpretazioa.

Oinarrion interpretazioan edo ezarpenean sor litezkeen zalantzak Kirol Batzordeak erantzungo ditu.

 

Hamaikagarrena. Isiltasun administratiboa.

60 eguneko epean eskaerari buruzko erantzunik jasotzen ez bada, eskaera onartu ez dela ulertuko da.