Udaleko Kirol diru-laguntzak - 2023 urtea

 • UDALEKO KIROL DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK.

Dagokion deialdia urtero bideratzen da GAO-ko argitalpenarekin.

 

Aldizkaria 2023-04-12, 69 Zenbakia

 • MUTRIKUKO UDALA
  • Kirol alorreko dirulaguntzen oinarriak eta 2023ko deialdia. 
   HTML   
   PDF ( 105 KB  - 10 Orri. )

 

KIROL DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK

 2023. urtean dirurik irabazteko asmorik gabeko kirol elkarteei, norbanakoei eta zenbait kirol jarduera burutzeko elkartzen diren pertsonei dirulaguntzak emateko oinarriak, Mutrikuko udalerrian kirola eta soin jarduerak suspertzeko.

 • INPRIMAKIAK:
 1. Udaleko dirulaguntzak- I  INPRIMAKIA. Kirol elkarteei zuzenduriko Ohiko diru-laguntza lerroa.
 2. Udaleko dirulaguntzak- II  INPRIMAKIA. Herrikirolak modalitateak  sustatzeko diru-laguntza lerroa.
 3. Udaleko dirulaguntzak- III INPRIMAKIA - Banakako kirolariak sustatzeko diru-laguntza lerroa.

 

  
3
TOKI ADMINISTRAZIOA

 

MUTRIKUKO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2023ko martxoaren 22an egindako bilkuran kirol alorrean Mutrikuko Udalak dirulaguntzak emateko programa arautzeko 2023 ekitaldiari dagozkion oinarriak onartu zituen.

Kontuan harturik adierazitako oinarriak, dirulaguntza honi dagokion deialdia burutzen da eskariak aurkezteko epea irekiz.        

Mutriku, 2023ko martxoaren 23a.—Alkatea.              (2279)

Kirol alorrean Mutrikuko Udalak dirulaguntzak emateko programa arautzeko oinarriak. 2023ko deialdia.          

ATARIKOA

Mutrikuko Udalak azken urteetan bezala, bere eskuduntzen baitakoa den kirolaren sustapena aintzakotzat hartuz 2023. urtean dirurik irabazteko asmorik gabeko kirol elkarteei, norbanakoei eta zenbait kirol jarduera burutzeko elkartzen diren pertsona fisikoei dirulaguntzak emateko oinarrien programa bat aurrera eramateko beharra ikusi du. Honen helburua, adierazitako eskuduntzaren garapen eta exekuzio moduan Mutrikuko udalerrian kirola eta soin jarduerak suspertzea da gizartearen onura orokorra lortzera bideratuz.              


Lehena.    Xedea.

Deialdi honen helburua Mutrikuko udalerriko dirurik irabazteko asmorik gabeko kirol elkarteei, norbanakoei eta zenbait kirol jarduera burutzeko elkartzen diren pertsona fisikoei dirulaguntzak emateko oinarriak arautzea da, 2023an Mutrikuko udalerrian kirola eta soin jarduerak suspertzeko. Jarduera hauek, beti ere, bat egin behar dute Mutrikuko Udalaren Kirol Politikaren helburuekin.   


Dirulaguntzak ondorengo lerroetan eskatu ahal izango dira:

a)    Mutrikuko Kirol erakunde eta taldeen jarduerak.              

b)    Herrikirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.

c)    Banakako kirolarien jarduerak.

Bigarrena.    Finantziazioa.

Mutrikuko Udalak dirulaguntza lerro hauek finantzatzeko 36.000,00 €ko kopurua jaso du 2023 ekitaldiko 1100.481.01.341.00 aurrekontu aplikazioan.

Hirugarrena.    Irizpide orokorrak.

Dirulaguntza borondatezkoa eta behin-behinekoa da eta berau emateak ez du Udala derrigortuko hurrengo deialdietan ere ematera.

Bukatuta eta itxita dagoen aurreko denboraldiaren datuak hartuko dira kontutan.

Banakako kirolariei zuzendutako dirulaguntza lerroari dagokionez aurkezten diren fakturen arabera hartuko da haintzat, izandako denboraldiko aurrekontua osatzeko. 

Dirulaguntza lerro bakoitza ematerakoan ondorengo irizpide orokorrak izango dira kontutan:

a)    Kirol elkarteen ohiko jarduerak:

Elkarteen egituraketa maila, dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

Atal teknikoetan, barne antolakuntzakoetan eta administratiboetan ahalmena eta kalitatea.

Euskararen tratamendua.

Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan eginiko jarduerak edo urteko programa.

Eskola kirola bultzatzeko ikastetxeekin gauzaturiko elkarlana.

Herri Kiroletako modalitateak egitea.

b)    Herri Kiroletako modalitateak egitea:

Kirol elkartearen maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

Euskararen tratamendua.

Urteko Jarduerak: Programa eta Finantziaketa (sarrerak eta gastuak).

Udalarekin elkarlana.

c)    Banakako kirolarien jarduerak:

— Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

— Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

— Euskararen tratamendua.

— Urteko jarduerak: Programa eta finantziaketa (sarrerak eta gastuak).

— Udalarekin elkarlana.

Laugarrena.    Erakunde edo pertsona onuradunak.

Oinarri hauen bidez arautzen diren dirulaguntzak ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko edota juridikoek eskatu ahal izango dituzte:

a)    Kirol elkarteen jarduerak:

— Araudiaren arabera eratuta eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarte eta Erakundeen Erregistroan inskribatua.

— Identifikazio Fiskaleko Kodea eta betebehar fiskalak egunean izatea.

— Egoitza Mutrikun izatea.

— Klub edo elkarte eskatzaileak aurrera eramango duen jarduera, Mutrikuko Udal Kirol Politikari inongo oztoporik sortu gabe, honen helburu eta egiturarekin bat etortzea.               

— Eskaera eta eskaera epeei dagokien baldintzak betetzea.   

— Euskarari dagokionez, Udal Ordenantzetan zehaztutakoa betetzea.

— Mutrikuko Kluben Batzordean partehartzea.

b)    Herri Kiroletako modalitateak egitea:

Laguntza lerro hau herrikirol modalitateak egiten dituzten herriko kirol elkarteeai zuzenduta dago. Betebeharreko baldintzak Mutrikuko udalerrikoa izatea eta udalerriaren izenean aritzea da eta kontuan hartuko diren inguruabarrak ondokoak dira:       

— Kirol elkartearen edo banakakoaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

— Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

— Euskararen tratamendua.

— Urteko jarduerak: Programa eta finantzaketa (sarrerak eta gastuak).

— Udalarekin elkarlana.

c)    Banakako kirolarien jarduerak:

Laguntza lerro hau banakako kirolariei zuzenduta dago. Eskatzen den baldintza udalerriko hiritarra izatea da.

— Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

— Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

— Euskararen tratamendua.

— Urteko jarduerak: Programa eta finantzaketa (sarrerak eta gastuak).

— Udalarekin elkarlana.

Kirolari batek praktikatzen duen kirola gauzatzeko elkarterik ez badago udalerrian, baina beste udalerri batean aritzen bada lerro honen baitan barnebilduko da, beti ere udalerrian bertan aritzeko borondatea erakutsi badu aurretik.             

Bosgarrena.    Eskaeren aurkezpena.

Dirulaguntza hauen eskaerak, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita hilabeteko epean aurkeztu beharko dira.

Pertsona fisikoek, Mutriku Udaletxeko erregistroan, edo telematikoki www.mutriku.eus helbidean aurkez ditzakete eskaerak. Halaber, Herri-Administrazioen Administrazio Prozedura Ekidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aipatzen dituen lekuetan ere aurkez daitezke. Pertsona juridikoek (elkarteak), soilik telematikoki www.mutriku.eus orriko tramiteak-erregistro elektronikoa ataleko helbidean aurkez ditzakete eskaerak.      

Eskariak aurkezteko epeai amaiturik udaleko kirol zerbitzuak aurkezturiko eskariak aztertuko ditu eta behar izanez gero 10 eguneko epe bat emango du zuzenketak egiteko.  

Ondoren dirulaguntzen esleipen proposamena Kirol alorreko Batzorde Informatzaileak aztertuko da eta azkenik, proposamena Tokiko Gobernu batzarrari igorriko zaio dirulaguntzak esleitzeko.            

Hala ere, ez ohiko kirol jardueren kasuan eskaera gutxienez ekimena burutu baino hilabete lehenago egin beharko da eta formakuntza sustatzekotan, ikastaroa hasi baino 15 egun lehenago.

Eskaerekin batera ondorengo agiriak ekarri beharko dira:      

a)    Kirol elkarteen jarduera:

*  Lehen aldiz eskatzen duten kirol talde edo elkarteak:       

— Eusko Jaurlaritzako kirol elkarte edo erakundeen erregistroan erroldatuta daudeneko agiria.

— Elkartearen edo erakundearen estatutuak.

— Orain arte burututako jardueren txostena: helburuak, giza eta material baliabideak, etab.

— Erakundearen ordezkariaren NANaren fotokopia.

— Identifikazio Fiskalerako Kodearen fotokopia.

*  Kirol talde edo elkarte guztientzat:

— Dirulaguntza eskatzen den urterako jardueren txostena:     

≡Urte honetarako helburuak.

≡Ekintzen egutegia.

≡Talde kopurua eta maila.

≡Kirolarien zerrenda, dagokion federazioak emanda.          

≡Antolaketa lanetan parte hartuko duten pertsona kopurua eta bakoitzaren funtzioak.

≡Teknikari eta zuzendari lanetan dauden pertsonen zerrenda, dagokion federazioak emanda.

≡Diru sarrera eta gastuen aurrekontua.

≡Elkartearen ekintza eta jardueren zabalkundea edo hedapena.

≡Azkeneko asanblada orokorraren akta.

≡Bazkideen zerrenda; izen, abizenak eta adina.

— Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan antolaturiko ekintza kopurua eta hauen partaidetza datuak: mutrikuar kirolarien zerrenda, adina eta sexua adieraziz.

— Teknikarien titulazio ofizialaren fotokopia.

— Eskola kiroleko programa garatzeko ikastetxeekin sinatutako hitzarmena.

— Aurreko urtean edo denboraldian beste erakunde pribatu edo publikoren batetik jasotako edo hitzartutako dirulaguntzak behar bezala egiaztatuta. Dirurik jasotzen ez badu, zinpeko aitorpena.

b)    Herri Kiroletako modalitateak egitea:

*  Lehen aldiz dirulaguntza eskatzen duten kirol talde edo elkarteak:

— Eusko Jaurlaritzako kirol elkarte edo erakundeen erregistroan erroldatuta daudeneko agiria.

— Elkartearen edo erakundearen estatutuak.

— Orain arte burututako jardueren txostena: helburuak, giza eta material baliabideak, etab.

— Ordezkariaren NANaren fotokopia.

— Identifikazio Fiskalerako Kodearen fotokopia.

*  Kirol talde edo elkarte guztientzat:

— Dirulaguntza eskatzen den urterako jardueren txostena:     

≡Urte honetarako helburuak.

≡Ekintzen egutegia.

≡Talde kopurua eta maila.

≡Kirolarien zerrenda, dagokion federazioak emanda.          

≡Antolaketa lanetan parte hartuko duten pertsona kopurua eta bakoitzaren funtzioak.

≡Teknikari eta zuzendari lanetan dauden pertsonen zerrenda, dagokion federazioak emanda.

≡Diru sarrera eta gastuen aurrekontua.

≡Elkartearen ekintza eta jardueren zabalkundea edo hedapena.

≡Azkeneko asanblada orokorraren akta.

≡Bazkideen zerrenda: izen, abizenak eta adina.

c)    Banakako kirolarien jarduerak:

— Eskatzailearen NANaren fotokopia.

— Lizentziaren fotokopia.

— Kirolariaren maila (lehiaketa maila), dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

— Atal teknikoetan, barne antolakuntza eta administratibo ahalmena eta kalitatea.

— Euskararen tratamendua.

— Urteko Jarduerak: Programa eta finantziaketa (sarrerak eta gastuak).

— Beste erakunde publiko eta/edo pribatuetatik jasotako edo horiekin hitzartutako dirulaguntzak, behar bezala justifikatuta.

— Laguntzarik jaso ezean, zinpeko aitorpena.

— Udal baliabideen eskaera, hala behar izanez gero; instalakuntzak, bestelako materiala…

— Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan antolaturiko ekintza kopurua eta hauen partaidetza datuak; mutrikuar kirolarien zerrenda, adina eta sexua adieraziz.

— Teknikarien titulazio ofizialaren fotokopia.

Seigarrena.    Baloratzeko irizpideak.

Dirulaguntzak emateko kontuan hartuko diren datuak eskariarekin batera ekarri beharreko txostenetan jasoko dira:  

a)    Kirol elkarteen ohiko jarduerak.

a.1.  Ebaluaketa egiteko puntuaketa.

1.    Kirol elkarteen egitura: %40.

Elkarteen egituraketa maila, dimentsioa, egonkortasuna, eta kalitatea.

1.1.    Lizentzia kopurua. %25.

Aurtengo denboraldian taldean federatutako kirolari mutrikuarren kopurua eta ezaugarriak:

— 18 urtetik gorako gizonezkoak eta emakumeak: puntu 1.

— 18 urtetik beherako neskak eta mutilak: 3 puntu.

— Kirol Eskolatako (futbola edo zesta) umeek: puntu 1.           

Lehiaketan parte hartzen ez duten kirolariak (adib.: mendia, txirrindularitzan konpetitzen ez duten zikloturista lizentzia dutenak…) osatzen duten 3ko taldeek pertsonako bat bezala hartuko da kontutan. Elkarte bakoitzak beren modalidadeko federazioak sinaturiko kirolari federatuen zerrenda aurkeztu beharko du beste agiriekin batera.

— Kanpokoak diren kirolariak: 0,5 puntu.

Puntualki, aurrez Kirol Batzordeak oniritzia eman beharko duelarik, taldea osatzeko zailtasunak dituen elkarteak, lehiaketan parte hartzeko ateratzen dituen lizentziak kontabilizatu ahal izango dira konpetizioan parte hartzen ez duen kirolariak bezala. Horrela, lehiaketan parte hartzen ez duten kirolariak (adib.: mendia, txirrindularitzan konpetitzen ez duten zikloturista lizentzia dutenak…) osatzen duten 3ko taldeek pertsonako bat bezala hartuko da kontutan.

1.2.    Autofinantziaketa maila. %15.

Udalaren dirulaguntzak guztizko aurrekontuarekiko suposatzen duen portzentaia sarrerak kontutan izanda:

1)    %100: 100 puntu.

2)    %99: 99 puntu.

3)    %98: 98 puntu.

4)    

5)    %0: 0 puntu.

2.    Kualifikazio teknikoa: %10.

Atal teknikoetan, barne antolakuntzakoetan eta administratiboetan kalitatea sustatu beharko dute.

Teknikari edo entrenatzaile kopurua, maila eta zein talde gidatzen duten:

— Soin Hezkuntzan lizentziatuak: 10 p.

— Kirol Jarduera fisikoak gidatzeko teknikariak: 7 p. 

— Goi mailako teknikariak (entrenatzaile nazionalak): 7 p.*

— Erdi mailako teknikariak (lurralde mailako entrenatzaileak): 5 p.*

— Oinarrizko teknikari edo monitoreak kopurua (gaztetxo mailako entrenatzaileak): 3 p.*

— Erantzukizun teknikoak eta bestelako prestakuntza ez-ofiziala dituzten pertsonako (monitoreak, entrenatzaileak, etab.): p. 1.

— Bestelako teknikari kopurua: medikuak, fisioterapeutak, masaialariak, prestatzaile fisikoak…: p. 1.

— Bestelako funtzioak betetzen dituzten pertsona kopurua; «botilleroak», mantenu arduradunak e.a.: p. 1.

— S.H. Lizentziatuak, Goi eta Erdi mailako kirol teknikariak, kadete eta jubeniletan aritzen badira hauen puntuaketa 1,5egatik biderkatuko da.

Goi, erdi eta oinarrizko kirol teknikarien puntuaketak, kirol titulazioen lege berriaren (RD 1913/1997) arabera ateratako titulazioei dagokie. Beraz egungo titulazioen puntuaketak hauek dira:         

— Goi mailako teknikariak (entrenatzaile nazionalak): 4 p.

— Erdi mailako teknikariak (lurralde mailako entrenatzaileak): 3 p.

— Oinarrizko teknikari edo monitoreak kopurua (gaztetxo mailako entrenatzaileak): 1,5 p.

Talde bakoitzeko kualifikazio maila altuena duen pertsonaren puntuazioa hartuko da kontutan.

Kualifikazio teknikoa puntuatzerakoan aktiboan elkartean lanean diarduten entrenatzaile, ofizialak edo teknikariak izan beharko dute.

Kirol modalidade batek kirol titulazio homologaturik ez duenean aztertuko da entrenatzaile edo teknikari lanetan dagoenak ze experientzi eta espezializazioa duen puntuaketa emateko bidean.

Horrela, Danok Bat Pelotazale Elkartea kasu berezi bezala hartuta, D. Jon Iñaki Mendizabal Barrenetxea entrenatzaileak 7 p. bezala kontabilizatzea adostu da bere ibilbide profesionala eta espezializazio teknikoa kontutan izanda.

3.    Euskararen Tratamendua: %8.

Bere jarduera esparruan euskara erabiltzeko egindako ahalegina, bai Udalarekin dituen harremanak (ahoz zein idatziz) kontutan izanda zein jendaurreko komunikazioetan (kartelak, oharrak, deialdiak, e.a).

Ahalegina gutxienekoa bada: 0 puntu.

Ahalegina erdi mailakoa bada: 2 puntu.

Ahalegina berezia eta guztiz euskalduna bada: 8 puntu.

4.    Udal eta ikastetxeekin elkarlana: %30.

Mutrikuko Kirol Zerbitzuekin eta ikastetxeekin (Eskola Kirola) lankidetza kopurua eta inplikazio maila.          

4.1.    Mutrikuko kirol zerbitzua. %15.

Udaleko programan partaidetza eta laguntza maila: Guztiontzako kirola…

Herritar guztiei zuzenduriko Aisialdi edo Guztiontzako Kirolaren inguruan eginiko jarduerak edo urteko programa.

Mutrikuar guztiei zuzenduriko kirol-aisialdi jarduera kopurua, eta iraupena:

— Antolatzen den ekitaldi edo ekintza bakoitzarentzako puntu bat.

— Aste bat edo gutxiago irauten duten jarduera bakoitzeko: 5 p.

— Aste bete baino gehio, eta 5 hilabete baino gutxiago irauten duten jarduera bakoitzeko: 15 p.

— 5 hilabete baino gehio irauten duten jarduera bakoitzeko: 20 p.

4.2.    ikastetxeak: eskola kirola. %15.

Eskola Kiroleko programan partaidetza eta laguntza maila:    

— Programan ez partehartzea: -20 p.

— Aldian behingo laguntza edota hitzarmenik gabea: 10 p.

— Ikastetxeekin laguntza hitzarmena bidez parte hartzea urteko programan: 30 p.

— Programaren barruan buruturiko entrenamendu saio edo partidu bakoitzeko: p. 1.

5.    Lehiaketa eremua: %12.

5.1.    Taldeen lehiaketa eremua. %5.

Talde bakoitzak lehiaketa ofizialetan izandako lehiaketa esparruagaitik:

— Lurralde mailakoa: 10 p.

— Erkidego mailakoa: 20 p.

— Estatu mailakoa: 30 p.

— Nazioarte mailakoa: 40 p.

Banakako kirol modalitateetako klubei ezartzeko baremoa, ekipo kolektibo gisa hartuko da zortzi kirolari banakakoak osatutako taldea eta talde kiroletan erabili den baremo bera ezarriko da.

Zortzi lagun baino gutxiagoko taldea balitz, edota metatuak zortzi kirolariko taldea gainditzen badu baina ezbada iristen zortziko talde bat osatzera, lehiaketa esparru bakoitzerako jarritako puntuazio marjina proportzionala izango da.             

5.2.    Desplazamenduak kirolariko.

Jardunaldi bakoitzeko garraioa hartzen da kontutan. %5.

Ordainduko da garraioa kirolariko x km x jardunaldiko.

P = kirolaria x km x jardunaldiko = X.

Talde guztien denboraldiko puntu guztiak gehitu eta hiruko erregela bat eginez proportzionalki emango zaie elkarte guztiei.      

Zortzi lagun baino gutxiagoko taldea balitz, edota metatuak zortzi kirolariko taldea gainditzen badu baina ezbada iristen zortziko talde bat osatzera, lehiaketa esparru bakoitzerako jarritako puntuazio marjina proportzionala izango da.             

Federazioak baimentzen dituen antolatutako txapelketak, gutxieneko egonkortasun bat dutenak jardunaldi kopuru aldetik, lehiaketa ofizial bezala kontabilizatuko dira.

5.3.    Ez ohiko lehiaketetara bidaiak. %2.

Ez ohiko izaerakoak izanik egutegi ofizialetan (sektoreko faseak edota txapelketak) sartuta dauden lehiaketetara egindako bidaiengaitik, Gipuzkoakotik kanpo egiten direnak badira. Puntu banaketa ondorengo eragiketaren ondorio izango da:

                 km (joan etorria) x taldeko kide kopurua

P =                                                       
                                              1.000

Elkarte bakoitzaren puntuaketa zenbatu ostean, diru kopuruak ezartzea bi eratara egingo da:         

1)    Elkarteen jarduerak sustatzeko dirulaguntza partidaren kopurua aurrez ezarri (Gk). Elkarte guztiek ateratako puntuaketa batu (Gp) eta hau %100a izaki, bakoitzari dagokion portzentaia (E%) atera, eta ondoren elkarte bakoitzari dagokion diru kopurua (Ek).       

(Ep x 100) / Gp = E% (E% x 100) / Gk = Ek.

2)    Puntu bakoitzari diru kopuru finko bat ezarri (puntu 1 = ..... €) eta gero, lortutako puntuengandik biderkatu (puntu x ..... € = ..... €).

b)    Herri Kirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.

Herri kiroletan sartzen diren kirol elkarteentzat dagoen subentzioa.

Klub bakoitzarentzako Udalarekin adosturiko plan edo programa bereziaren dimentsioa.

Ekintza planak diseinatu ondoren eta beharren arabera zehaztuko da elkarte bakoitzari dagokiona.              

c)    Banakako kirolarien jarduerak sustatzeko laguntzak.       

Esleitutako aurrekontuko zenbatekoa proportzionalki banatu beharko da, kirolari indibidualak justifikatutako urteko aurrekontu-gastuaren arabera.

3)    Deialdi bakoitzean gehienera eman ahal izango diren dirulaguntzen kopuruak eta zenbatekoak honako hauek dira, beti ere aurrekontu aplikazioko kreditua kontuan harturik:         

a.—Kirol elkarteen jarduerak.

Oro har, proposatzen den dirulaguntzaren kopuruak ez du egitarauak duen aurrekontuaren %50 gaindituko, aparteko kasuetan izan ezik. Horietan, Kirol Batzordeko Lehendakariak behar bezala justifikatutako proposamena egin ondoren, kopuru handiagoa eman ahal izango da.

b.—Herri Kirolak. Herri kiroletako modalitateak egitea.

Kasu konkretu bakoitzean, bere aparteko ezaugarriak direla bide, finantziaketa arloan ezberdintasun handiak egongo dira kirol elkarte batzuen eta besteen artean. Hori ere kontutan hartuko da zenbatekoak emateko orduan.

4)    Udalaren dirulaguntza jaso ahal izateko derrigor bete beharko dira ondokoak:

a.—Udalarekin parte hartzea ekintzak prestatzerakoan.       

b.—Eskola Kirolarekin parte hartzea Eskola Kirolak laguntza eskatuz gero.

c.—Udalaren irudia agertzea karteletan, web orri…

Zazpigarrena.    Dirulaguntzen ordainketa.

Dirulaguntzen ordainketak eskatutako laguntza lerroaren baitan gauzatuko dira ondoko moduan:

a)    Kirol elkarteen jarduerak:

Dirulaguntzak bi epetan ordainduko dira. Denboraldi hasieran %40 ordainduko da, eskaera epea amaitu eta hurrengo bi hilabeteko epe maximoan. Beste %60, memoria aurkezteko epea amaitu eta hilabete barruan ordainduko da. Memoriak aurkezteko epea abenduaren 15ean bukatuko da. Dokumentazio hau aurkezten ez bada, automatikoki galduko da onartutako zenbatekoa.      


Memoriaren edukia:

— Helburuak zein neurritan bete diren.

— Lorturiko kirol emaitzak edota sailkapenak.

— Diru kontuen kitapena, gastu guztiak dagokien ordainagiriekin justifikaturik.

— Jarduerak burutu direneko agirien dossierra (kartelak, prentsa oharrak e.a.).

— Kirol sustapenerako jarduera puntualak edo ezohikoak egiteko diru laguntzak.

Dirulaguntzak ordainketa batean emango dira aurkeztutako agiriak behin egiaztatu ondoren. Hauek aurkezten ez badira automatikoki galduko da onartutako zenbatekoa.  

b)    Herri kiroletako modalitateak egitea:

Dirulaguntzak ordainketa batean emango dira aurkeztutako agiriak behin egiaztatu ondoren.

Hauek aurkezten ez badira automatikoki galduko da onartutako zenbatekoa.

Memoriaren edukia:

— Helburuak zein neurritan bete diren.

— Lorturiko kirol emaitzak edota sailkapenak.

— Diru kontuen kitapena gastu guztiak dagokien ordainagiriekin justifikaturik.

— Jarduerak burutu direneko agirien dossierra (kartelak, prentsa oharrak e.a.).

c)    Banakako kirolarien jarduerak:

Dirulaguntzak ordainketa batean emango dira aurkeztutako agiriak behin egiaztatu ondoren.

Hauek aurkezten ez badira automatikoki galduko da onartutako zenbatekoa.

Memoriaren edukia:

— Helburuak zein neurritan bete diren.

— Lorturiko kirol emaitzak edota sailkapenak.

— Diru kontuen kitapena, gastu guztiak dagokien ordainagiriekin justifikaturik.

— Jarduerak burutu direneko agirien dossierra (kartelak, prentsa oharrak e.a.).

Zortzigarrena.    Publizitatea.

Edozein komunikabidetan egingo den publizitatea euskara hutsez edo elebitan egin beharko da. Nahi izanez gero Udalaren Euskara Zerbitzuaren laguntza izango da beharrezko zuzenketak egiteko. Bestalde, publizitatean nahitaez Mutrikuko Udalaren eta bertako Kirol Zerbitzuen laguntza adierazi beharko da.  

Bederatzigarrena.    Baldintzak ez betetzea.

Onuradunak oinarri hauetan ezarritako edozein baldintza ez betetzeak dirulaguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko du. Ordurako dirulaguntzaren zati bat jasota izanez gero, hori itzuli egin beharko du, eta dagozkion atzerapen interesak eskatu ahal izango zaizkio.

Hamargarrena.    Interpretazioa.

Oinarrion interpretazioan edo ezarpenean sor litezkeen zalantzak Kirol Batzorde Informatzaileak proposatuko ditu eta ondoren Tokiko Gobernu Batzarrak ebatziko ditu.

Hamaikagarrena.    Isiltasun administratiboa.

60 eguneko epean eskaerari buruzko ebazten ez bada, eskaera onartu ez dela ulertuko da.

Lehenengo xedapen gehigarria.  Araudi orokorraren betetzea.   

Dirulaguntza deialdira aurkezten diren erakundeek eta pertsona fisikoek hertsiki bete beharko dituzte indarrean dagoen ekonomi, zerga eta lan alorreko araudia.

Oinarri hauetan jasotzen ez den guztiari Mutrikuko Udalak Emandako Dirulaguntzak Kudeatzeko Ordenantza Orokorra, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoa eta indarrean dauden gainerako arauak aplikatuko zaizkio.            

Bigarren xedapen gehigarria.  Araudia betetzea eta exekuzioa.                

Mutrikuko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak oinarri hauen garapenerako eta exekuziorako beharrezko diren xedapen guztiak emango ditu.